Ban giám hiệu nhà trường gồm 3 thành viên với cơ cấu 1 Hiệu trưởng và 2 Phó hiệu trưởng.