Biên bản bầu ban cán sự lớp

Mẫu biên bản bầu ban cán sự lớp đầu năm.
Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD-ĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN BẦU BAN CÁN SỰ LỚP ……NĂM HỌC 20…..- 20…..

 

I. Thời gian: Vào hồi………Giờ……ngày……tháng……năm……….

II. Địa điểm: Phòng……….

III. Thành phần:

- Giáo viên chủ nhiệm: …………………………………………………………………

- Tập thể học sinh lớp ………….với tổng số: ………có mặt…………..Vắng mặt……

IV. Nội dung:

A. Giáo viên chủ nhiệm nêu vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lớp và định hướng nhân sự.

B. Học sinh đề cử các bạn có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực, điều kiện vào các vị trí của ban cán sự lớp.

C. Bầu cử:

* Ban cán sự:

1. Bầu lớp trưởng:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………...

Bầu bạn …………….với số bạn nhất trí là: ……(      %) không nhất trí ………(     %)

2. Bầu lớp phó phụ trách học tập:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………...

Bầu bạn …………….với số bạn nhất trí là: ……(      %) không nhất trí ………(     %)

3. Bầu lớp phó phụ trách văn thể:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn ……………với số bạn nhất trí là……...(      %) không nhất trí ……...(      %)

4. Bầu lớp phó phụ trách lao động:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn ……………với số bạn nhất trí là ……..(     %) không nhất trí ………(      %)

* Các tổ:

1. Bầu tổ trưởng tổ 1:

Đề cử bạn:………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………..với số bạn nhất trí là ………(     %) không nhất trí……….(      %)

Bầu tổ phó tổ 1:

Đề cử bạn:………  với số bạn nhất trí là………..(      %) không nhất trí ………(     %)

2. Bầu tổ trưởng tổ 2:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn…………...với số bạn nhất trí là:………(       %) không nhất trí …….(      %)

Bầu tổ phó tổ 2:

Đề cử bạn:………  với số bạn nhất trí là………..(      %) không nhất trí ………(     %)

3. Bầu tổ trưởng tổ 3:

Đề cử bạn:………………………………………………………………………………

Bầu bạn …………..với số bạn nhất trí là ………(     %) không nhất trí……….(      %)

Bầu tổ phó tổ 3:

Đề cử bạn:………  với số bạn nhất trí là………..(      %) không nhất trí ………(     %)

4. Bầu tổ trưởng tổ 4:

Đề cử bạn: ……………………………………………………………………………..

Bầu bạn…………...với số bạn nhất trí là:………(       %) không nhất trí ……..(      %)

Bầu tổ phó tổ 4:

Đề cử bạn:………  với số bạn nhất trí là………..(      %) không nhất trí ………(     %)

D. Giáo viên chốt lại danh sách cán bộ lớp, phân công cụ thể nhiệm vụ và hướng dẫn cách thức làm việc. GVCN thống nhất với ban cán sự buổi họp ban cán sự để bàn về kế hoạch hoạt động năm học này.

 

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP ………

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ

SĐT

 

 

Lớp trưởng

 

 

 

LP học tập

 

 

 

LP văn thể

 

 

 

LP lao động

 

 

 

Tổ trưởng tổ 1

 

 

 

Tổ trưởng tổ 2

 

 

 

Tổ trưởng tổ 3

 

 

 

Tổ trưởng tổ 4

 

 

 

Tổ phó tổ 1

 

 

 

Tổ phó tổ 2

 

 

 

Tổ phó tổ 3

 

 

 

Tổ phó tổ 4

 

 

Cuộc họp kết thúc lúc       giờ.

 

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tác giả: admin
Nguồn: thptchuvanan.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 39
Hôm qua : 95
Tháng 11 : 3.861
Năm 2021 : 30.405