Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội

Thời khóa biểu từ 28/11/2016 (Từ tuần 16)

Do môn Sinh đ/c Hảo nghỉ ốm nên đ/c Giang dạy thay nên có sự thay đổi như sau: - Đ/c Hải trả 10A6, 10A7. Nhận 12A7. - Đ/c Vân Anh trả CN 10A2, 10A8, nhận Sinh 12A6. - Đ/c Giang TRả Sinh 12A6, 12A7. NHận Sinh 10A6, 10A7, CN 10A2, 10A8.
Thông báo