Liên kết website
Quảng cáo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 922 /SGDĐT- GDTrH

Về việc chuyển trường và tiếp nhậnhọc sinh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 12tháng 6năm 2017

 

 

                          Kính gửi:       - Các phòng Giáo dục Đào tạo;

                                                - Các trường Trung học phổ thông;

                                                - Các trường PTDTNT THCS, THPT.

 

          Căn cứ Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/ TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học;  Căn cứ Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT; Căn cứ Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện; Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, Sở GDĐT hướng dẫn việc chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2017-2018 như sau:

I. Đối với cấp Tiểu học và THCS

1. Đối với học sinh Tiểu học

1.1. Đối tượng: Thực hiện theo quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Điều lệ Trường tiểu học; Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/ TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học. 

1.2. Hồ sơ và thủ tục: Thực hiện theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

2. Đối với học sinh THCS

2.1. Đối tượng: Thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT. 

2.2. Hồ sơ và thủ tục: Thực hiện theo Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

          Lưu ý: Trưởng phòng GDĐT các huyện (TP, TX) căn cứ vào yêu cầu và điều kiện cụ thể của giáo dục địa phương, xem xét, ban hành những hướng dẫn và quy định bổ sung cần thiết để tổ chức thực hiện tốt việc chuyển trường, thông báo rộng rãi đến nhà trường và phụ huynh học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập chính đáng của học sinh, đồng thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực có thể nảy sinh.

II. Đối với cấp THPT

1. Đối tượng: Thực hiện theo Thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT. Việc chuyển trường trong tỉnh chỉ thực hiện khi kết thúc học kỳ I, cuối năm hoặc đầu năm học mới với điều kiện học sinh đó có điểm thi đầu vào lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của trường chuyển đến. Học sinh chuyển đến các trường THPT Chuyên, PTDT Nội trú thực hiện theo quy chế của trường chuyên biệt; học sinh chuyển đến các trường THPT Lương Ngọc Quyến, Chu Văn An; học sinh chuyển đi từ các trường THPT Dương Tự Minh, Thái Nguyên, Đào Duy Từ phải được sự đồng ý của Sở GDĐT.

2. Hồ sơ và thủ tục: Thực hiện theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS và THPT Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố thủ tục Hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT.

          Lưu ý: Các trường THPT lập sổ ghi chép danh sách học sinh chuyển đi, chuyển đến và cập nhật kịp thời các thông tin. Cuối mỗi học kỳ, nhà trường báo cáo về Sở (qua phòng GDTrH) tình hình học sinh chuyển trường của đơn vị.

          Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu Trưởng các phòng GDĐT, Hiệu trưởng các trường THPT triển khai thực hiện từ năm học 2017-2018. Công văn này thay thế công văn số 1436/SGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2007 của Sở GDĐT. Mọi vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện cần trao đổi, liên hệ với phòng GDTrH, Sở GDĐT (gặp bà Trần Thị Mỹ Quang; ĐT: 02083852418; 0912552477) để được hướng dẫn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);

- Các phó giám đốc (để chỉ đạo);

- Các phòng/ ban Sở liên quan(để phối hợp);

- Lưu: VT, GDTrH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Việt Đức

  

Tác giả: admin

Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo